ÁSZF - Lionscsoport Kft.

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

ÁSZF

 
A  Cg.13-09-161530 cégjegyzékszámú Lions Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság (2142 Nagytarcsa, Liszt Ferenc utca 4.- mint Megrendelő - a jelen Általános Szerződési  Feltételeket alkalmazza a gazdálkodó szervezetekkel, egyéni vállalkozókkal, valamint más gazdálkodó tevékenységet folytató személyekkel, szervezetekkel üzleti forgalomban, áruk beszerzésére, szolgáltatások igénybevételére, függetlenül a szerződéskötés módjától.
 
A szerződéses partner megjelölése jelen szerződés alkalmazása szempontjából az áru vagy szolgáltatás jellegétől függetlenül: Szállító.

1.Általános      rendelkezések
1.1.  Jelen dokumentumban meghatározott Szerződési Feltételek  kizárólagos érvényűek; a Szállítónak azzal ellentétes, vagy jelen beszerzési feltételektől  eltérő szerződéses, illetve általános üzleti feltételeit a Megrendelő nem ismeri el, ha csak azok érvényesülését kifejezetten írásban jóváhagyja.
 
1.2. A Szerződési  Feltételeink mindenkori érvényes változata az alábbi honlapon érhető el:
 
www.lionscsoport.hu

2. Szerződéskötés      és szerződésmódosítások
2.1. A megrendelésekhez, szállítási lehívásokhoz, illetve ezek visszaigazolásához, ajánlatokok elküldéséhez, illetve ezek elfogadásához, valamint mindezek módosításához és kiegészítéséhez (továbbiakban együtt: Szerződéses Nyilatkozatok)  írásbeli forma szükséges. A Szerződéses Nyilatkozatok tekintetében írásbeliségnek minősül az e-mail útján történő küldés is.
 
A Szerződéses Nyilatkozatoktól eltérő visszaigazolás, elfogadás vagy ajánlat nem hoz létre szerződést. Ebben az esetben konkrét teljesítési kötelezettség csak akkor jön létre, ha a Szállító nyilatkozatát írásban kifejezetten elfogadjuk. Általános szabályként azonban csak az az ajánlat, illetve rendelésigazolás hoz létre érvényes szerződést, amely megfelel jelen  Szerződési Feltételeknek.
 
2.2. Szerződéskötést megelőzően vagy azzal egyidejűleg létrejött szóbeli megállapodások érvényességéhez a Megrendelő írásbeli visszaigazolása szükséges.
 
2.3. Szerződéskötést követő szóbeli megállapodások, különösen szerződéses, illetve Szerződési Feltételeink utólagos módosításai és kiegészítései – beleértve a jelen írásbeli formára vonatkozó megállapodást – valamint mindenféle kiegészítő megállapodás érvényességéhez ugyancsak a Megrendelő írásbeli visszaigazolása szükséges.
 
2.4. Az árajánlatok kötelező jellegűek, és azokért, valamint az azokkal kapcsolatos műszaki vagy egyéb dokumentációkért ellenszolgáltatást nem kell fizetni, kivéve, ha kifejezett eltérő írásbeli megállapodás született.
 
2.5. Amennyiben a Megrendelő a megrendelést (ajánlatot) annak közlésétől számított 3 munkanapon belül nem vonja vissza és a Szállító a megrendelést (ajánlatot) nem utasítja vissza, illetve nem ad eltérő tartalmú ellenajánlatot, úgy a szerződés a Megrendelő megrendelése (ajánlata) szerinti tartalommal, jogilag kötelezően létrejön.
 
Keretszerződés esetén a szállítási lehívások kötelezővé válnak, amennyiben a Szállító a kézhezvételt követő  7 munkanapon belül annak nem mond ellent.
 
2.6. A Felek közötti együttműködési jogviszony valamennyi feltételét  a Szerződéses Nyilatkozatok és jelen Általános Szerződési Feltételek kizárólagosan rögzítik. A Felek ettől eltérő, illetve az egyedi szerződésekbe nem foglalt nyilatkozata érvénytelen.
 
2.7. A Szerződés tárgya a Szerződésben, illetve keretszerződés esetén a Megrendelésben, illetve az Egyedi Szerződésben meghatározott áru szolgáltatása és tulajdonjogának a Megrendelő részére történő átruházása, valamint ehhez kapcsolódó szolgáltatás(ok) ellátása.
 
2.8. A Szerződés alapján Szállító  arra vállal kötelezettséget, hogy a Megrendelő  által megrendelt árut a Szerződés feltételeinek megfelelően  részére átadja és - azzal egyidejűleg - a tulajdonába adja, illetve a  megrendelt szolgáltatás(oka)t elvégzi, a Megrendelő pedig arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződés tárgyát képező, megrendelt árut, illetve  szolgáltatás(oka)t átveszi és tulajdonába veszi, és azok ellenértékét az Szállító részére megfizeti.
 
2.9. Ha a Szerződésben a felek rögzítik annak a mennyiségi eltérésnek a mértékét, amennyivel az Szállító a Szerződésben kikötött mennyiségnél többet, vagy kevesebbet szolgáltathat, a Megrendelő a ténylegesen szolgáltatott mennyiségnek megfelelő vételárat köteles megfizetni.

3. Szállítás
3.1. Az egyes  Szerződéses Nyilatkozatokban a Felek az egyes teljesítések határidejét rögzítik.  
 
3.2. A kikötött határnapok és határidők kötelezőek. A szállítási határnap, illetve határidő akkor tekintendő megtartottnak, ha a Szerződés Tárgya  az egyedi szerződésekben, illetve szerződéses nyilatkozatokban megjelölt helyen, a megállapodott határidőn belül vagy a megállapodott határnapon teljesítésre és a Megrendelő részéről  átvételre került.  
 
A szerződéstől eltérő mennyiségben leszállított áru, illetve a szerződéstől eltérő formában teljesített szolgáltatás  minden szempontból, az eltérő minőségben leszállított áru, illetve teljesített szolgáltatás  pedig a kötbérigény szempontjából késedelmesen teljesítettnek  tekintendő. A kötbérigény érvényesítése  nem érinti a Megrendelő   hibás teljesítéshez kapcsolódó egyéb igényérvényesítési jogait.
 
Fordított adózással érintett termékek és szolgáltatások  esetén a Szállító köteles erre a körülményre a figyelmet felhívni és minden termék esetében a vámtarifaszámát és a termék súlyát pontosan megadni. Ennek elmulasztásából eredő kárért, követelésért vagy kötelezettségért a Szállító teljes összegben felelős.
 
3.3. Amennyiben a kikötött határidők vagy határnapok bármely okból nem kerülnek betartásra, úgy Megrendelő jogosult  a szerződéstől elállni, vagy azt  felmondani azt anélkül, hogy póthatáridő tűzésére vagy külön felszólításra lenne szükség. Ilyen esetben Megrendelő jogosult  a Szállító költségére harmadik személytől fedezeti beszerzést vagy teljesítést eszközölni és Szállítóval szemben ezzel kapcsolatban felmerült kárát  érvényesíteni.
 
Megrendelő jogosult továbbá a szerződéstől a teljesítés előtt elállni, amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a Szállító bármilyen okból nincs abban a helyzetben, hogy a szerződésben kikötött minőségben vagy mennyiségben, vagy a szerződéses határidőben (határnapon) szállítson, vagy a megrendelt szolgáltatást  teljesítse.
 
Jogszerű elállás esetén  a Megrendelő az ebből eredő  kárfelelősségét a Szállító irányába kifejezetten kizárja.
 
Amennyiben a Szállító részéről olyan nehézségek láthatók előre a gyártás, a nyersanyagellátás, a szállítási határidők betartása, folyamatos termelő tevékenységek, vagy hasonló körülmények tekintetében, amelyek őt a határidőre vagy megállapodott minőségben való szállításban akadályozhatják, Szállító köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt. Amennyiben  ezen kötelezettségét elmulasztja, és ezzel a Megrendelő részére kárt okoz, úgy ezzel kapcsolatban kártérítési kötelezettség terheli.  
 
Szállítási teljesítési késedelem esetén kötbér fizetendő. A kötbér alapja a szerződésben kikötött nettó ellenérték.  A kötbér mértéke 0,1%/nap. A kötbér legmagasabb összege a szerződés ár 20%-a.
 
3.4. A  késedelmes szállítás vagy szolgáltatás Megrendelő részéről történő elfogadása nem jelenti  a késedelmes szállítás vagy szolgáltatás miatti kötbérigényről történő lemondást.
 
3.5. Olyan szerződésszegések esetében, amelyek a szállítmánynak, illetőleg a teljesítésnek  csak egy részét érintik, Megrendelő kötbérigénye  a teljes szállítmány tekintetében érvényesíthető.
 
3.6. Az árukat a Szállító az előírt, illetve előírások hiányában a kereskedelemben szokásos, az áruk jellegére, a szállítás módjára tekintettel az áruknak a berakodás, szállítás, kirakodás, átvétel és raktározás során történő megóvására alkalmas csomagolásban, valamennyi használati, kezelési, karbantartási, útmutatóval, műszaki leírással és rajzzal, a felhasználáshoz és a forgalomba hozatalhoz
 
szükséges, magyar és EU jogszabályok által előírt hatósági engedélyekkel, mintákkal és valamennyi, kereskedelemben szokásos, illetve a magyar, valamint az EU szabályok szerint szükséges fuvar, vám és eredetigazoló dokumentummal (minden esetben magyar fordítással) együtt köteles a Megrendelő részére  leszállítani. Ezen kötelezettségek megszegése esetén Megrendelő  jogosult az átvétel megtagadására, vagy a szükséges okmányok beszerzésére a Szállító költségére és kockázatára. Ezen túlmenően érvényesítheti a késedelmes, illetve hibás teljesítéssel összefüggő jogait.  
 
3.8. A termékek rendeltetési helyen történő átadás-átvétele szállítólevél átvételével és igazolásával történik. Társaságunk, illetve a Társaságunk munkavállalója / alkalmazottja / megbízottja / alvállalkozója / egyéb teljesítési segédje aláírásával és pecséttel köteles a szállítólevélen szereplő termék Társaságunk nevében történő átvételét igazolni. Szemrevételezéssel is észlelhető minőségi, és mennyiségi kifogásait Társaságunk az átvételkor is megteheti, melyet a szállítólevélen köteles feltüntetni.

4. Vis maior
Vis maior esetében is – amely alatt a felek a szerződés megkötésekor (szállítási lehíváskor) az  általuk  sem előre nem látható, meg nem előzhető és el nem hárítható eseményt értenek, amely a szerződésszerű teljesítést átmenetileg vagy véglegesen lehetetlenné teszi (többek között sztrájkok, fel nem róható üzemzavarok, zavargások, hatósági intézkedések és egyéb elháríthatatlan események) – Megrendelő jogosult  – egyéb jogaink érintése nélkül – a szerződéstől teljesen vagy részben elállni, amennyiben ezek az események nem jelentéktelen időtartamúak és/vagy szükségleteink jelentős mértékű csökkenéséhez vezetnek, és/vagy a szállítás késedelme érdekeink egyéb jelentős sérelmét idézi elő.

 
5. Fizetési feltételek
 
5.1. Amennyiben eltérő megállapodás nem jött létre, az adó és számviteli szabályoknak megfelelően kiállított számla kifizetése az ellenérték követelés esedékességét és mind a számla és a mellékelendő fizetést kiváltó dokumentumok beérkezését, mind pedig az áruk megérkezését, illetve a szolgáltatás teljesítését követően 30 napon belül történik.
 
5.2. A Szállító az elfogadott teljesítés alapján a számláját az alábbi címre köteles eljuttatni:
 
2142 Nagytarcsa, Liszt Ferenc utca 4.,  illetve elektronikus úton a lionscsoport@gmail.com e-mail címre.
 
Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a hozzá beérkezett számlákat ellenőrizze. A fizetési határidők csak az előbbi előírásoknak megfelelő kifogástalan számla (és számlamelléklet) kézhezvételével kezdődnek meg.
 
5.3. Megrendelő Jogosult valamennyi megalapozott követelését  a Szállító számlaköveteléseivel szemben beszámítani, illetve e követeléseket harmadik személyre engedményezni, jogot, követelést átruházni. A Szállító csak a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával  jogosult szerződéses követeléseit és jogait engedményezni, átruházni.
 
Szállító csak a Megrendelő által  elismert vagy bíróság által jogerősen megítélt követeléseit érvényesítheti beszámítással.  

 
6. Kellékhibából eredő igények
 
6.1. Az átvétel során Megrendelő ellenőrzi a termékek minőségét és mennyiségét, a teljesítéstől számított 3 napon belül.  Az eltérések jelzésének határideje: 3 munkanap
 
Még kifejezett jogfenntartó nyilatkozat hiányában sem jelenti a mennyiségileg hiányos, illetve hibás szerződés tárgyának átvétele a jótállási és szavatossági költség,- és kártérítési és egyéb igényeinkről történő lemondást. Megrendelő  jogosult  az áru átvételét megtagadni, ha olyan hibát fedez fel, amely miatt az áru a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, illetve a szolgáltatás nem felel meg a szerződésben meghatározott feltételeknek.
 
6.2. A kellék– és jogszavatosságra vonatkozó törvényi rendelkezések irányadóak, amennyiben az alábbiakban eltérő szabályozás nincsen.
 
6.3. A Szállító – eltérő megállapodás hiányában – a Szerződés Tárgyának, mennyiségi hiányáért, illetve kellékhibáiért a Megrendelő  által  történő átvételtől, vagy amennyiben a felszerelés, felállítás vagy üzembe helyezés is szükséges, az eredményes átadás- átvételtől számított 24 hónapos jótállást vállal, amennyiben jogszabályok hosszabb jótállási vagy kötelező alkalmassági időt nem írnak elő. Ilyen esetben ez utóbbiak minősülnek szerződésileg kikötött jótállási időnek. A jótállás mellett a magyar jog szavatossági előírásai is irányadóak.
 
6.4. A 6.3 pont szerinti jótállási és a szavatossági határidőn belül a Megrendelő választása szerint jogosult  vagyunk a Szerződés Tárgyának mennyiségi hiányai, vagy kellékhibái esetén pótlást vagy kicserélést vagy kijavítást vagy az ár leszállítását igényelni, vagy amennyiben ezek 5 munkanapon belül nem történnek meg, a szerződéstől előzetes felszólítás nélkül elállni. A hiány, illetve kellékhibák kiküszöbölésének valamennyi költségét a Szállító viseli, ideértve azt az esetet is, ha a termelés folyamatossága érdekében fedezeti vételt vagy szolgáltatás-igénybevételt kellett  alkalmazni. Mennyiségi vagy minőségi hiányok esetén a Szállító köteles a Megrendelő felmerült és igazolt kárát is megtéríteni.
 
6.5. Amennyiben a Szállító a hiány, illetve kellékhiba kiküszöbölésére vonatkozó felszólítás kézhez vételét követő 2 napon belül a kiküszöbölését a Megrendelő által  igényelt módon nem kezdi meg, úgy Megrendelő jogosult ezt a Szállító költségére és kockázatára elvégezni, vagy harmadik féllel elvégeztetni; ez nem érinti a Szállító jótállásának és egyéb szerződésszegésért való felelősségének fennállását.
 
6.6 A Szerződés Tárgyának mennyiségi, illetve kellékhibából eredő igényeink jótállási vagy azt követő szavatossági idején belül üzembe helyezett vagy kijavított részei tekintetében a jótállási, szavatossági idő újból megkezdődik attól az időponttól, amikor a Szállító a Megrendelő jótállási vagy szavatossági igényeit teljes mértékben teljesítette.
 
6.7. Amennyiben a Szerződés Tárgyának hiányos vagy hibás teljesítése miatt a Megrendelőnél további  költségek  – különösen szállítási-, úti-, munka-, anyagköltségeink, vagy a szokásos mértéket meghaladó beérkezési kontroll költségei – merülnek fel, úgy ezen költségeket a Szállító köteles viselni.
 
6.8. A Szállító jótáll azért, hogy az áruk, szolgáltatások mentesek harmadik személy olyan jogaitól, amelyek azok megszerzését, illetve szándékolt célra történő felhasználását kizárnák, korlátoznák, vagy a Megrendelőre által fizetendő további költségeket eredményeznének.  
 
Ezen kötelezettségek megszegése esetén a Polgári Törvénykönyv 6:175. §-tól 6:176. §-ában foglalt igényeket Megrendelő  érvényesítheti. Szállító köteles az ilyen jellegű  jogiviták  esetén a Megrendelőt harmadik személyekkel szemben mentesíteni,  az eljárásokba Megrendelő helyett  vagy mellett belépni. A jogviták  tekintetében Szállító mindaddig helytállni tartozik, amíg Megrendelővel szemben harmadik személyek olyan jogokat érvényesíthetnek, amelyek  Megrendelő tulajdonszerzését, a birtoklást, a használatot és a rendelkezés jogát korlátozzák vagy akadályozzák.

 
7. Termékfelelősség, termékszavatosság
 
7.1. Arra az esetre, ha a Megrenlővel  szemben termékszavatosság vagy termékfelelősség alapján igényt érvényesítenek, a Szállító köteles mentesíteni a Megrendelőt  az ilyen jellegű igényektől olyan mértékben, és annyiban, amennyiben a kárt a Szállító által teljesített Szerződés Tárgyának  hibája okozta.
 
7.2. Vétkességtől függő felelősség esetén ez azonban csak akkor irányadó, ha a Szállítót felróhatóság terheli. Amennyiben a kár oka a Szállító felelősségi körébe esik, ilyen tekintetben a bizonyítási terhet ő viseli. A Szállító az előző esetekben átvállal minden kárt, költséget és kiadást, beleértve egy esetleges jogérvényesítési és visszahívási akció költségeit is, és az esetleges eljárásokba Megrendelő helyett, vagy mellett köteles belépni.

 
8. Az elállás és a felmondás joga
 
8.1. Megrendelő  szerződéstől történő elállás törvényben rögzített esetein túlmenően is elállhat vagy felmondhatja  azt azonnali hatállyal, ha:
 
– a Szállító nem teljesíti szállítási kötelezettségét a megrendelők felé
 
– a Szállító pénzügyi helyzetének alapvető romlása következik be, vagy ilyennel fenyeget és ennek következményeként Megrendelő felé fennálló valamely szállítási kötelezettségének teljesítése veszélybe kerül
 
– a Szállító fizetésképtelenné válik vagy vele szemben felszámolási eljárást kezdeményeznek,
 
– Szállító adószámát törlik,
 
– Szállító végelszámolását határozza el.
 
8.2. A Megrendelő  szerződéstől elállhat,  vagy felmondhatja  azt abban az esetben is, ha a Szállító csődeljárást vagy más hasonló adósságrendezési eljárást kezdeményez saját magával szemben.
 
8.3. Ha a fent említett, a szerződés megszüntetésére vonatkozó, jelen pontban kikötött jogaival élve a Megrendelő eláll a szerződéstől vagy felmondja azt, a Szállító köteles az ezzel összefügésben a Megrendelőnél felmerült kárt megtéríteni, kivéve,  ha a Szállító nem volt felelős az elállást vagy a felmondást megalapozó körülményért.
 
8.4. A jelen pontban foglaltakon kívül a szerződés megszüntetésével kapcsolatosan a Ptk rendelkezései alkalmazandóak.
 
8.5. Amennyiben Megrendelő jogszerűen felmondja a szerződést, a Szállító köteles az árut 3 napon belül elszállítani. Ezen időtartam eredménytelen eltelte esetén az árut a Szállító költségére és kockázatára Megrendelő jogosult azt beraktározni, vagy választása szerint Szállítónak visszaküldeni.

 
 
9. Titoktartás
 
9.1 Valamennyi, a Megrendelő  általunk hozzáférhetővé tett üzleti és műszaki információ (beleértve azon tulajdonságokat, amelyek az átadott tárgyakból, dokumentumokból esetlegesen megállapíthatók, és egyéb ismereteket és tapasztalatokat), mindaddig és olyan mértékben, amennyiben ezek bizonyíthatóan a nyilvánosság számára nem ismeretesek, harmadik személyekkel szemben üzleti titokként  kell kezelni.  
 
9.2. A Felek által egymás számára átadott valamennyi információ, továbbá valamennyi információ, amelyhez a Felek a Megrendelés körében férnek hozzá szigorúan bizalmas információnak tekintendő és kizárólag a Megrendelés teljesítésének céljából használható fel bármilyen egyéb felhasználás kizárásával
 
9.3. Szállító köteles   a bizalmas információkat titokban, biztonságosan őrizni, és csak a jelen ÁSZF vagy a Megrendelés által kifejezetten megengedett módon és mértékben feltárni, és azokat csak   olyan mértékben használni, amely a a Megrendelés szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.

 
10. Teljesítési hely, teljesítési feltételek
 
10.1 A teljesítési hely a szerződésben meghatározott, az áru szállításának vagy a szolgáltatás nyújtásának helye.
 
10.2 A Megrendelő az áru tulajdonjogát megszerzi, amikor a termék a teljesítés helyére leszállításra került. A kárveszély a sikeres átadás- átvételt rögzítő jegyzőkönyv aláírásának napján száll át a megrendelőre.
 
10.3  A teljesítéshez szükséges áruk fogadása, megvizsgálása, a hiányok, hibák kiküszöbölése, intézkedés fuvarkárok esetén a Szállító feladata – hacsak a felek eltérően nem állapodnak meg.

 
 
11. Kötbérfizetés
 
11.1. Az Szállító tudomásul veszi, hogy ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a Szerződést, akkor pénz (= kötbér) fizetésére köteles. Az Szállító a teljesítés késedelme, hibás teljesítése vagy meghiúsulása esetén kötbért köteles fizetni. A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát és egyéb igényeit is érvényesíteni.
 
11.2. A Megrendelő jogosult választása szerint
 
a) a felmerült kötbér összegét az Szállító számlájába/fizetési igényébe beszámítani,
 
b) a kötbérre vonatkozó jogosultságról és annak összegéről egy kötbérértesítő levelet kiállítani a fizetési határidő feltüntetésével, amelyet az Szállító 8 napon belül köteles visszaigazolni (a visszaigazolás esetleges elmaradása nem teszi megalapozatlanná a Megrendelő kötbér igényét, illetve a fizetési határidő sem változik)
 
11.3. A kötbér esedékessé válik:
 
a) késedelem esetén, amikor a késedelem megszűnik vagy a késedelmes teljesítés miatt biztosított újabb teljesítési határidő lejár (amelyik időpont ezek közül előbb következik be),
 
b) hibás teljesítés esetén a felszólítás közlésével,
 
c) meghiúsulás esetén, amikor a Megrendelő a Szerződésre vonatkozó elállási, vagy rendkívüli felmondás jogát gyakorolja.
 
11.4. Az Szállító késedelmes teljesítés, azaz a teljesítési határidő Szállító felelősségi körébe tartozó elmulasztása esetén késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a késedelemmel érintett termékek nettó szerződéses árának napi 1 (egy) %-a, de maximum 20 (húsz)% az adott késedelmes teljesítésre vonatkoztatva.
 
11.5. A Szerződés teljesítésének Szállító felelősségi körébe tartozó okra vezethető meghiúsulása esetén (pl. az Szállító megtagadja a Szerződésnek a teljesítését, vagy jótállási kötelezettségeinek a teljesítését, vagy Megrendelő a Szerződés szerinti elállási, illetve rendkívüli felmondási jogával él) a Megrendelő meghiúsulási kötbért követelhet.
 
11.6. A Megrendelő elállása, illetve felmondása esetén a minőségileg és mennyiségileg már átvett részteljesítések ellenértéke az Szállítót illeti meg, azt a Megrendelő az egyébként megállapodott módon köteles megfizetni.
 
11.7. A Szerződés meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke 30 (harminc) %, az alapja a meghiúsulással érintett áru nettó szerződéses ára.
 
11.8. Amennyiben az Szállító hibásan teljesít, kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru nettó szerződéses árának 20 (húsz) %-a.

 
11. Egyéb rendelkezések
 
11.1. A felek a kapcsolattartás tekintetében az alábbi szabályokat alkalmazzák:
 
A megrendelésekkel, illetve azok teljesítésével  kapcsolatban a Felek elfogadottnak tekintik az elektronikus levelezési formát is. A Felek az elektronikus kapcsolattartásra fenttartott elérhetőségeikről dokumentált formában tájékoztatják egymást, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy annak megváltozásáról a másik Felet haladéktalanul értesítik. Az értesítés elmaradása esetén az abból származó károk megtérítését a felelős fél vállalja.
 
A Felek az írásbeli kapcsolattartás esetén a székhelyre történő iratküldést is szabályosnak ismerik el. Abban az esetben, ha bármely fél cégjegyzékben székhelyként  feltüntetett címére a másik fél ajánlott küldemény küld, azt az átvétel hiányában is kézbesítettnek kell tekinteni az igazolt postai kézbesítést követő 5. munkanapon. A küldemény esetleges át nem vételéből eredő károkat az a fél köteles viselni, aki nem gondoskodott átvevő személyről, illetve a küldemény postahivatalban történő felvételéről.
 
11.2. Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése és az egyéb megkötött megállapodások érvénytelenek lennének vagy azzá válnának, ez a Szerződési Feltételek érvényességét egyebekben nem érinti. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, kötelesek, hogy az érvénytelen rendelkezést, egy gazdasági eredményében ahhoz lehető legközelebb álló rendelkezéssel helyettesítsék.
 
11.3. Amennyiben köztünk vagy a Szállító között bármilyen vita keletkezne, a Szállító a vita lezárásáig sem jogosult a szállításait, illetve szolgáltatásait felfüggeszteni.
 
11.4. A Szállító tulajdonjog fenntartásra vonatkozó kikötései csak akkor érvényesek Megrendelő vonatkozásában, ha az a Szerződéses Nyilatkozatban kifejezetten írásban elfogadásra került.
 
11.5. A szerződéses kapcsolatokra és szerződéses nyilatkozatokra a magyar jog irányadó.  
 
11.6. Valamennyi, a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött szerződéses jogviszonyból közvetve vagy közvetlenül származó jogvita eldöntésére a Megrendelő székhelye szerint illetékes magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal és kizárólagos illetékességgel.

 
Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2023.04.24
 
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz